Προσφορές Πακέτα Εξετάσεων

Προσφορές Πακέτα Εξετάσεων

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

35 €

Γενική Αίματος

Ουρία

Κρεατινίνη

SGOT

SGPT

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL

LDL

Σάκχαρο

Ουρικό οξύ

Γενική ούρων

Σίδηρος

ΤΚΕ

ALP

γGT

ΔΙΑΒΗΤΗΣ 1

32 €

Γενική Αίματος

Ουρία

Κρεατινίνη

Σάκχαρο

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL

LDL

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

Μικρολευκωματίνη ούρων

ΔΙΑΒΗΤΗΣ 2

10 €

Σάκχαρο

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

ΛΙΠΙΔΙΑ 1

20 €

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL

LDL

APO A1

APO B

ΛΙΠΙΔΙΑ 2

10 €

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL

LDL

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 1

27 €

TSH

FT4

anti-TPO

anti-TG

+ YΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 50 

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 2

15 €

TSH

FT4

ANAIMIA 1

25 €

Γενική Αίματος

Σίδηρος

Φερριτίνη

Β12

ΦΟ

ANAIMIA 2

15 €

Γενική Αίματος

Σίδηρος

Φερριτίνη

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

40 €

ALP

Ca

P

PTH

25(OH)D3

Ca U 24h

Ρ U 24h

ALBUMIN

Κρεατινίνη

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

50 €

CEA

Ca125

Ca19-9

Ca15-3

aFP

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

25 €

PSA

free PSA

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

15 €

Γενικη ούρων

Καλλιέργεια ούρων

Τεστ Ευαισθησίας - Αντιβιογραμμα